POEMS 1


meaning of the sign

logo2 s

1e

The 28 stars form a circle represents Father God. The 28 stars represent which symbolize 28 peoples, each people is god. These 28 people are individuals who are selected to build the  program of “FREEDOM OF MANKIND-HUMANISM”

2e

Each star has six green edges or corners and each represents a person. Fu (+) is recognized as division Yang in Oriental medicine. The White inside the star is the symbol of pure spirit, heart full of goodness and intellectual minds.

3e

The Square symbolizes Mother Earth.  She protects people with good hearted and compassion. 

4e

Symbolizes mankind’s love, humanism with the compassion.

5e

the 8 blue strips symbolizes all people in the world living at 4 directions => East, West, South, North => with different comments, thoughts of hundreds of thousands of private individual idea => thereafter the human mind origin compassion will come back in their mind. To keep the spirits clean mirror and do a better resurrection, it’s heaven on earth.  If not washed the mind and heart of him/her. Repentance, consequences beyond measure. They have to choose with a wisdom, faith and trust of humanism and true love.

6e

Figure represents the foundation of the earth which is the like the golden of the skin => Cradle of Life =>stomach / spleen of the human. Cradle of virtue, moral education of mankind, trained to a good hearted of compassion.

 

 

1v

vòng tròn của các ngôi sao tượng trưng cho cha Trời. Mỗi ngôi sao màu xanh lá cây có sáu đầu hoặc góc, đại diện cho một người là con trời. Có 28 ngôi sao tượng trưng cho 28 người.  Sao sáu góc: lục phủ (Theo y học đông phương =>lục phủ: dương; ngũ tạng: âm). Những 28 cá nhân được lựa chọn tượng trưng để xây dựng  chương trình  “TỰ DO NHÂN LOẠI– TÂM THIỆN MỸ”

2v

Mỗi ngôi sao màu xanh lá cây có sáu đầu hoặc góc, biểu tượng đại diện cho một người là con trời.  Fu (+) là bộ phận được ghi nhận là Dương theo đông y, màu trắng bên trong là biểu tượng một tinh thần trong sạch, với một trái tim thiện mỹ và khối óc đầy trí tuệ. 

 

3v.

Hình vuông biểu tượng cho mẹ trái đất luôn luôn bảo vệ những người con có nhân bản với lòng từ bi, bác ái là TÂM THIỆN MỸ.

 

4v

hình ảnh trái tim màu đỏ => tượng trưng cho tình yêu của nhân loại / chủ nghĩa nhân đạo với lòng từ bi, bác ái.

 

5v

là dấu hiệu tư tưởng tượng trưng tất cả mọi người trên thế giới trong khi sng ở 4 hướng => Đông, Tây, Nam, Bắc => dù có suy nghĩ ý kiến ​​khác nhau của hàng trăm ngàn ý tưởng cá nhân  => sau cùng con người  sẽ qui về nguồn gốc lòng từ bi, bác ái trong tâm trí của họ. Đó là thiên đường trên trái đất. Nếu không được rửa sạch trong tâm trí và trái tim của mình, ăn năn hối cải, hậu quả không th đo lường. Họ phải tự lựa chọn với một sự khôn ngoan, tin tưởng một đức tin của chủ nghĩa nhân văn và tình yêu đích thực

 

6v

Hình trưng cho nền tảng cho đất mà cũng là cho nồi giống da vàng => Nôi của sự sống => bao tử/ tỳ vị con người.  Cái nôi đức hạnh, đức dục của loài người, rèn luyện để thành người tốt.

 

 

1c

28颗星围成一个圆圈-父神。 28星象征28人。每个人是神。这28人是个人选择建立的“自由 – 人文性”的第一个程序

2c

每颗星有六个绿色的边缘或角落和每一个代表一个人。傅(+)划分为阴阳东方医学。恒星内部的白色是纯粹的精神的象征,心脏充满善良和智慧的头脑。

3c

广场象征着地球母亲。她保护的人具有良好的心和同情心。

4c

象征人类的爱。人文主义与同情。

5c

8蓝色带在世界上象征着所有住在4个方向的人=>东,西,南,北=>与运河几十万私营个体主意=>此后人类心灵的意见,想法原产地同情他们会回来的初衷。为了保持精神的清洁镜子,做一个更美的复活。它是地球上的天堂。如果不洗他的头脑和心脏/她,忏悔,无可估量的后果。他们有权选择与人文主义和真爱的智慧,信念和信任。

6c

图代表了地的根基之类的皮肤=>摇篮的生活=>胃/人脾的黄金毫安。摇篮美德,道德教育人类,练就慈悲的心肠好。

troi

TRỜI là sự tổng họp mọi loài, mọi giới, mọi cỏ cây, sinh vật sống trên quả địa cầu nầy.  Là vũ trụ bao la bao bọc che chở cho nhân loại và muôn loài được sống. Là cha của loài người, muôn loài, muôn thú, muôn cỏ cây sinh vật:

 

                                                            CHA TRỜI thương mỗi chúng sinh,

Sanh ra muôn cỏi cha tròn, mẹ vuông,

Đàn con khôn lớn hôm nay,

Học hành tại thế nơi nầy thành NHÂN.

Nhìn trong thấy nổi ê hề,

Mong con trở lại cận kề mẹ cha,

Thương đàn con trẻ cạnh ba,

Thành danh nơi địa mẹ từ* trông coi,

Hôm nay cha mỡ một lời,

Nhứt TÂM đảnh lể cha hồi thế gian,

Từ bi, bác ái CHA thương,

Nương vào quay lại thấy liền mẹ cha,

CHA không bỏ mỗi một ai,

Nầy đây Phướng* tặng CHA thời trao con,

Nắm tay, nắm chặc giữ gìn,

Phất đông dẹp giặc từ trong ra ngoài,

Hôm nay đoàn kết nghe con,

Mới mong SINH sống ở nơi địa đàng.

Nhìn vào trong biết là ai,

Con nay khôn lớn trưởng thành NHÂN TÂM,

CHA cho con trẻ TỰ DO,

Phải lo gìn giử tâm thời trẻ con,

Vui cười bản ngã tại gia,

Bình an dưới thế CHA thời lập ra,

Hôm nay phải biết lo xa,

THIÊN THẦN* độ mạng con cùng hóa thân!

Chú thích:

Từ*: từ bi, bác ái *

 Phướng*: dấu hiệu

THIÊN THẦN*: You are an Angel.

me t

Mẹ đất tròn như lê, lựu.

Đoàn tựu chung đường chỉ một hướng đi.

Công bằng, tâm chánh, làm ngay,

Từ bi chia sẻ nhân từ đầu tay,

Hôm nay hoa nở sáng ngày.

Trăm ngành quay lại đạo tràng tại gia,

Bầy con khắp chốn gần xa,

Nhìn lên ánh sáng chan hòa tình thân!

Chữ tài đi với chữ Tâm,

Làm lành, lánh dữ phước Trời lộc ban,

 An nhiên chấp bỏ sẳn sàng,

Chấp tay lạy ngược vào trong rửa mình,

Tự đầm, tự phủi xả đi,

Trong thân hoa trổ, tứ thời an vui!

oriental m

It is a major from open heart with hands to help people,

Mental and body to take care patient

Hopefully bring best outcomes for patients

Sincere intention to love people

Take care patient same as take care himself/herself,

This act a doctor must do

Worthy throne that human gave the name for

Action done as your good heart

Continue the miracle of Oriental medicine from ancient to modern,

Love people, people will love you

Spread to the world, the world will follow!

c todays medication

它是从开放心脏的主要用双手帮人,

心理和身体照顾病人

希望带给患者最好的结果

真诚用心去爱的人

照顾病人一样照顾他/她,

这种行为在医生必须做

值得宝座,人类给了名

做动作作为你的好心脏

继续东方医学从古代的奇迹到现代,

爱的人,人们会爱你

波及全球,世界将按照!

 

 dong y d

Là ngành Tâm mỡ đưa tay cứu người,

Tinh thần, thân xác phải trông

Mong sao kết quả đem về bệnh nhân,

Chân thành chủ đích yêu dân,

Giống như thân thể bản thân của mình,

Hành vi bác sĩ phải là,

Xứng danh ngôi vị người đời ban cho,

Tâm nhứt thế, tay nhứt thế,

Nối giồng thần dược y tài cổ kim *

Yêu người, người cũng yêu ta,

Lưu truyền thế giới cho đời noi gương!

Chú thích:

* Trông: săn sóc

*Cổ Kim: xưa và hôm nay

 

doan a

ĐOÀN kết chung một mái nhà,

Hoa LAN, Cúc, Trúc, Mai hòa nắng Xuân,

Én về nhân hợp với Tâm,

ANGELINE tụ họp xây nhà VIỆT NAM

 

Chú thích: ANGEL=Thiên thần => WE ARE ALL ANGELS

 

can

Chúng ta cần manh áo miếng cơm,

Mong vui tâm định an tinh thần, => NỤ CƯỜI

Thân nầy vùi lắm tấm chân chai,

Bấy lâu dồn dập đầy thế gian,

Nay lòng mỡ cửa trong tay kết, => ĐOÀN KẾT

Tích cực vòng đai Ngọc nối liền, => TƯƠNG ĐỐI

Ai ơi! mắt mỡ linh hồn tỉnh,         => MẮT VŨ TRỤ

Âm hưởng đục trong sự sống đời, => SINH

Rằng nay Đen, Trắng vời thấy rỏ,

Công bình hiện hữu ta bắt Tay, => NHÂN HÒA

Rồi mai đây sẽ cùng liên kết,        => TƯƠNG LAI

Chấp mối thương yêu chốn thế nầy,   => HIỆN TẠI

Cùng nhau chung sức Yêu Thiện Mỹ, => YÊU NHÂN BẢN

Nỡ nụ cười xinh ấm tấm lòng!   

                              

 hoile n

      Ngàn năm tái hợp Duyên kỳ Ngộ

  Dành hết cho ta trọn tấm lòng,

     Bền bồng thắt chặt tình Huynh đệ

 Mệnh hệ chân tình ta khắc ghi,

   Cầu xin Thựơng Đế ban ơn phước,

                  Vĩnh trường, thọ hưởng phước Duyên niên,

   Và xin hồi hướng tròn công đức.

    Hạnh phúc,

        Trường sanh,

        Vạn Đức điền,

   Chung!

   Sự nghiệp!

 

danh sach nhung

1.  NGUYỄN TRỌNG NHO   

Người NHO nhả anh hùng tái thế,

TRỌNG đức tài thành đạt nổi danh,

Công thọ mãn duyên nay toại chí,

Xứng một đời họ NGUYỄN hùng anh!

 

2. ĐỀ ĐỐC BILL MC RAVEN

Kinh nghiệm dẩn đường cho thế hệ,

Mc RAVEN tuyên thệ phát bồ đề tâm,

Bản đồ vô giá nay trao tặng,

BILL đặng sáng ngời thế giới thay,

Rỏ đường, rành mạch tâm từ ái,

Khẳng khái, anh hùng một không hai!

 

 ADMIRAL BILL Mc RAVEN

Have experience, leading the way for generations,

Map invaluable now awarded,

BILL was shining, the World will change…

Specify direction, clearly the feelings of love,

Confirmed concepts, hero only have a place here!

 

3. PRIME MINISTER ANGELA MERKEL

Một vòng trái đất tròn xoay,

Thuận theo Thiên định MERKEL tỏ tường,

Rỏ ràng định luật công minh,

Thiên thần vạch rỏ ANGELA bảo tồn,

Tự do rành mạch tỏ bày,

Đây là cách mạng cứu nguy giống nồi,

Nữ nhi danh tướng oai hùng,

Trời ban không hổ thẹn tên người tài!

 

PRIME MINISTER ANGELA MERKEL

Rotating around the earth,

ANGELA MERKEL understands god very clear.

Clearly explain the laws fairly and

Define conservation,

She manifest freedom everywhere,

Spreading her voice to bring resolution.

People consider her as a hero but,

God is not ashamed to give her name,

ANGELA MERKEL

 

4.  ĐỔ QUYỀN NGỌC

ĐỔ đầy Tâm, Trí, Dũng,

QUYỀN lực nhứt thế gian,

NGỌC chứa Tâm thanh tịnh,

An lạc chốn trần gian,

Tri tâm, tri tâm điểm,

Anh hùng của VIỆT NAM,

Ngàn đời nối chí anh,

Oai danh Tàu khiếp sợ,

Nợ máu trả TỪ TÂM!

 

CHÚ THÍCH: TỪ TÂM: Từ bi, hỉ xã phát từ TÂM

 

5.  LÊ SỸ MINH TÙNG

Cây TÙNG bách sáng ngời MINH triết,

Trái SỸ LÊ trọn đạo làm người,

Đem chia sẽ nhân hòa nơi thế,

Nối cánh tay tâm thiện An bình

 

6.  VŨ NĂNG ĐỨC

ĐỨC trọng quỷ thần kinh hải,

Đến nơi nầy NĂNG học luyện tâm thông,

Mai nầy phong VŨ vân đằng tới,

Lộc phước trần gian hưởng đời đời!

 

7. LÊ VĂN THẠNH

Trái LÊ xanh của đất trời,

Tu Tiên hiển thánh THẠNH giòng nhà Nam,

Người tài VĂN vẽ hạnh thông,

Phát huy tâm đức ban truyền đời sau!

 

8.  TẾ SƠN

Thầy tương TẾ nhân độ thế,

Chốn hồng trần đau khổ lắm lắm thay,

Giang SƠN Nam Việt hôm nầy,

Cần tâm nhân đạo con người Việt Nam!

 

9.  BAN NGUYỄN

Dòng họ NGUYỄN danh lừng khí mạnh,

Sống một đời phí phách hiên ngang,

BAN chia sẻ tâm từ một kiếp,

Nối đời sau mãi mãi tồn vinh!  

 

10. NGUYỄN DUY NAM

Phương NAM anh kiệt một thời,

Chung lo sự nghiệp một đời cần lao,

Ta cùng bước DUY Tâm định,

Phát quang họ NGUYỄN nơi nầy có anh!

 

11.  NGUYỄN NGỌC THƯỢNG HẢI

Thời THƯỢNG ta đây có NGỌC tâm,

HẢI hà chung cuộc anh em bạn,

Họ NGUYỄN cùng nhau kết một lòng,

Yêu thương ôm ấp bao lâu đã,

Y diệu hoàn thành giúp thế nhân!

 

 

12.  HÙNG NGUYỄN/ TẠ TỰ

TẠ TỰ cho đời tươi thấm,

NGUYỄN về đây đoàn kết với thương yêu,

HÙNG anh gánh vát vai anh,

Hai tay chung sức vui vầy cùng nhau!

 

13.  NGUYỄN ÁI LOAN

ÁI LOAN như phượng trên Trời,

Xòe đôi cánh đẹp thương người thế gian,

Đẹp người đẹp nết đẹp tâm,

Cộng chung tay cũng bao bì cho nhân!

 

14. NGUYỄN HANH THÔNG/ RAYMOND NGUYỄN

Ngàn tay chung sức HANH THÔNG,

Anh tài qui củ mênh mông tình người,

Họ NGUYỄN vàng son nay cũng,

Nối chí cha anh dũng giúp muôn người!

 

15. NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Chữ ĐỨC bằng ba chữ tài,

Hùng CƯỜNG mọi nẻo cho nhà Việt Nam,

Oai hùng NGUYỄN của gia môn,

Vang danh nơi cả Đông Y xứ người!

 

16.  NGUYỄN HỒNG SON

Vết SON xã tắc ngàn xưa,

Nối giòng họ NGUYỄN anh tài phục hưng,

Ngày nay dân Việt HỒNG trần,

Cần lao, cộng khổ nêu danh tâm thành.

 

17. LẠI THỨC

LẠI một lần nữa kiếp nhân sinh,

THỨC tỉnh cỏi nầy tâm an lạc,

Lặn nổi thân đầy vui với ai,

Hiểu ra đây mới là diễm phúc,

Lộc mới đầy tràn Trời ban ơn!

 

18. TRẦN DẦN

TRẦN gian đau khổ chốn nầy,

Bầy con mất nước đói rày tình thương,

DẦN đây tay nắm, tay mang,

Giúp cho dân VIỆT trùng phùng giang sang!

 

19. PHẠM THẾ LINH

TrầnTHẾ sự đời ai cũng trả,

Khổ vui bể tịnh PHẠM hồng trần.

Tâm LINH an định là hạnh phúc,

Phước thời chung cuộc sống an vui!

 

20.  PHẠM VÂN BẰNG

BẰNG với mây VÂN vũ trụ,  

Đến phàm trần thiên mệnh nơi đây,

PHẠM duyên kết người NHO nhả,

Trọn kiếp người xứ mạng chốn thế gian!

 

21. LỘC ĐỖ

Phước LỘC THỌ ĐỖ đầy cho bạn,

Trọn một đời hành thiện nơi ta,

Gần xa danh tiếng Tâm thiện mỹ,

Hiền lành chung sức với nhà Nam!

 

22. TRẦN VĂN QÚY/ TRẦN TIÊN LONG

Nước non khởi sắc TIÊN LONG

Là giòng nước Việt oai hùng QUÝ ta,

VĂN hay chữ tốt không tha,

Con ma vong bản TRẦN ta đánh dài,

Võ đài thượng đẳng chung lo,

Rạng danh dân tộc để danh cho đời!

 

23. LANG JING

Lovely mother earth has JING,

A beautiful angel with compassion from heart,

A voice sounding the entire world

Good hearted LANG shares all country!

                                                                  LANG JING

Mẹ hiền trái đất có JING,

Đẹp thay tiên nữ diệu hiền từ tâm,

Âm thanh vang dội nơi trần,

Tình thương khắp chốn LANG nầy chia xa!

 

24.  VŨ HƯƠNG THƠ

Phong vân VŨ đến nơi nầy,

Bài THƠ tuyệt mỹ mong đời chứa chan,

Tình người HƯƠNG rãi nơi an,

Cho tròn một kiếp sống đời mai sau

 

25.  NGUYỄN KINH DOANH

Ngàn năm KINH sử oai hùng,

Anh tài nước Việt NGUYỄN dòng họ Nam,

Ngày nay khí phách hiên ngang,

Cũng là người trí phục hưng DOANH hiền!

 

26.  ĐOÀN MINH VƯƠNG/ THÍCH GIÁC NGỠI

Kết ĐOÀN chung một mái nhà,

Thương yêu như thể quốc gia có người,

MINH VƯƠNG xuất hiện nơi đây,

Yêu người giảng dạy sáng ngời đạo tâm!

 

27.  TRẦN VĂN QUANG

TRẦN gian vinh hiển sáng ngời,

Phát QUANG tự tại hiện thời nơi tâm,

Nay cỏi thế mai hậu thế,

Hưởng một đời an lạc sống vinh QUANG!

 

28.  NGUYỄN HỒNG SON

Vết SON xã tắc ngàn xưa,

Nối giòng họ NGUYỄN anh tài phục hưng,

Ngày nay dân Việt HỒNG trần,

Cần lao, cộng khổ nêu danh tâm thành.

 

29. SƠN THÁI DƯƠNG

Ánh THÁI DƯƠNG trời sáng tỏ,

Rọi rỏ ràng tăm tối của chúng sinh,

 Nay chung sức bình minh rạng,

Tẩy hết hồng trần bụi cát hóa Tiên!

 

30.  TÔ VĂN LAI/ THÚY NGA PARIS

Ở đây nơi chốn Bolsa,

Vai mang một gánh TÔ đời thắm tươi,

Nụ cười ban đến nơi LAI,

VĂN thơ nhạc cụ ai ai cũng mừng,

Đem về văn hóa VIỆT NAM,

Danh thơm tiếng tốt rạng danh người tài,

Triết học bài nầy rất khó,

Ứng dụng đời còn bó chặc chân tay,

Ngước lên TÔ hỏi ông Trời,

Bồi hồi TÂM định thấy liền giác thông,

Thơ, nhạc, vẽ, triết lý trông,

Không ai buộc chặc LAI thời TỰ DO

 

31.  LÊ VINH

Mẹ hiền mẫu tròn như LÊ qúy,

VINH hiển đời cha tặng nhà ta,

Một mai nhân bản an bình đến,

Khắc mãi bia xanh sống đời đời! 

 

32.  DƯ LỢI LẠC

 Hạnh phúc nhứt là DƯ LỢI LẠC,

 Phước lộc trời ban mấy ai bì,

 Tu thân tích đức bao nhiêu kiếp,

 Bây giờ An LẠC phước lành thay!

 

33.  NGUYỄN THỊ HẬU

Là nền tảng người cần có HẬU,

Suốt cuộc đời chẳng khổ lo chi,

Giòng họ NGUYỄN ai bì sánh kịp,

Thế THỊ nầy Lộc thọ Trời ban!

 

34.  LA HỒNG LIÊM

Bao LA trong chốn HỒNG trần,

Tình người đậm nét trong tâm của người,

Thanh LIÊM cũng có nơi đây,

Vui vầy chung cuộc một đoàn Việt Nam!

 

35.  TRẦN QUAN TẤN

Phong QUAN TẤN tới nơi TRẦN,

Một bầy con trẻ thế gian được nhờ,

Nhứt lòng tâm niệm tại gia,

Giử gìn bờ cỏi Việt Nam tôn thờ!

 

36.  HOÀNG MINH TRÍ

Thiên HOÀNG bố TRÍ nơi đây,

Chung lo một việc xây nhà Việt Nam,

Đường đi MINH triết rỏ ràng,

Cây cờ phất tỏ dẩn dân đi đầu!

                                                                              

37.   HỒ HỮU VINH

HỒ nam danh tướng oai hùng,

Nhà binh anh dũng con người Việt Nam,

HỮU VINH khai sáng nơi nầy,

Vang danh tâm định tứ thời an vui!

 

38.  NGUYỄN NGUYÊN HÀ

Nhứt tâm tịnh NGUYỄN bừng tỏ rạng,

Qui NGUYÊN HÀ định gốc từ bi,

Như điệu nhạc, vần thơ thanh lịch,

Mang ân tình giúp Việt Nam ta!

 39.   JASON DIỆP

DIỆP là chiếc lá tình thương,

Dương nay hợp nhứt, bạn bè kết thân,

JASON làm lại vết son,

Thực hành là gốc, xây nền trẻ thơ,

Tâm thư nối kết bao lần,

Giờ đây chung cuộc làm thành cờ bay,

Tự nhiên độc lập con người,

Trong anh có ngọc sáng trong ra ngoài,

Hai tay chấp lại là mình,

Cùng nhau chia sẻ Phước Trời Lộc ban!

 

40.  THI  THI VƯƠNG

 

VƯƠNG là ngôi vị trên cao,

Ngồi trên nhìn xuống thương người vô biên,

Lòng THI mỡ rộng tự nhiên,

Nên tay vang rộng THI thời nghề y,

Gia môn Phước- Lộc- Thọ ban ,

Chung cùng Lan phất ngọn cờ Tâm linh!

 

41. TRẦN QUỐC ÂN
 
ÂN tình gia đạo nặng vai,
QUỐC gia đền đáp nghĩa lòng cưu mang,
TRẦN gian trọn đạo nhân hòa,
Phước trời tặng lộc thọ đà an vui!
 

42.  TRẦN THANH VÂN ( Bishop)
 
THANH VÂN mây đẹp trên Trời,
Đem cho TRẦN thế lợi nhiều nước mưa,
Tấm lòng rộng mỡ thênh thang,
Cho an dân khổ, Nam dầy ơn sâu!
 
43.  PHAN KỲ NHƠN
 
Cầm KỲ NHƠN gõ vào tâm,
Giặc trong an định, giặc ngoài phải lui,
PHAN anh phán xét rỏ ràng,
Rạng danh hào kiệt, nổi danh xứ người!
 
44.  PHAN TẤN NGƯU
 
Tướng NGƯU là tướng của Trời,
An bình PHAN TẤN binh quyền làm ngay,
Mai nầy xum họp dân Nam,
Mãn lòng vui dạ anh hùng dân ta!
 
45.  THẮNG NGUYỄN/ THOMAS NGUYỄN
 
Thời xưa cho đến thời nay,
Chủ quyền THẮNG NGUYỄN tự do nơi nầy,
Trọn đời, trọn đạo cao nhân,
Cùng nhau chung sức anh bình cho dân!
 
46.  SANH ĐÌNH VÕ
 
VÕ đài SANH đứng hiên ngang,
Giang sơn nước Việt ĐÌNH đài có anh,
Một mai đất nước thanh bình,
Tâm yên vui hưởng trăm năm phúc trời!
 
 
 
 
 

 
 
 
 

we r all angels

  1. Dear friends, if you agree with me and my wishes mentioned above, please visit this website, click on the button, and leave your name, email address, and place a comment. Thank you for sharing your views and supporting me. I wish you all will have peace and kindness in your heart.

Sincerely,

Angeline Lan Doan, O.M.D./ Hồng Ngọc Châu

————————————————————————————

我们都是天使 爱*诚意* 神 美*维*信托* 希望 自由人类

亲爱的朋友们,如果你同意我以上提到的我的愿望,请

访问这个网站,点击按钮,并留下您的姓名,电子邮件地址,

并放置一个注释。感谢您分享您的意见和支持

我。祝大家会有和平,善良的你的心脏。

Angeline Lan Doan, O.M.D./ Hồng Ngọc Châu


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “POEMS