VOICE OF HEART 3


 vietnamese 5ways

Hôm nay trên tinh thần nâng cao tự cứu, tôi muốn chia sẻ quan điểm của tôi với những người lớn tuổi, ông bà, người thân, và bạn bè; cùng các thế hệ trẻ, các ngành nghề nơi đây trên mảnh đất nầy và trên toàn thế giới.  Mục đích để tiếp tục noi gương theo hạnh tốt đẹp của những bậc thánh, thầy có ghi chép trong sách vỡ và những vị còn sống hôm nay trên toàn thế giới.   Để tỏ lòng kính trọng và biết ơn những người này, tôi muốn thực hiện cùng đạt được:

 

I.  Đường hướng TÂM THIỆN MỸ- NHÂN BẢN ( TALENTSHUMAN.ORG/ FREEDOM OF MANKIND- HUMANISM)


II.   Năm ơn tình mà bạn và tôi đã thừa hưởng từ khi sinh ra,  nay tôi thiết nghĩ chúng ta ai cũng có tương đồng cùng tư tưởng nhớ ơn ghi khắc như sau:
1.  Cảm ơn cha Trời  và đất mẹ cho chúng ta ân sủng sống còn và bình an. Trái đất này thuộc về cha trời và đất mẹ của chúng ta, vì thế chúng ta phải bảo tồn hành tinh của chúng ta để tôn trọng họ.  Một điều không thể phủ nhận rằng có một mối liên hệ giữa con người và siêu nhiên ( nature energy).
2. Cảm ơn quê hương Việt Nam và quê hương thứ hai, thứ ba mà tôi và chúng ta đã chọn  để sống và tạo sự nghiệp.

a) Bạn và tôi hiện đang sống ở một nơi an toàn của thế giới và tiến triển sự nghiệp.
b) Mặc dù những người sống xa Việt Nam có một cuộc sống an toàn và có cơ hội để phát triển đầy đủ tiềm năng của họ.
Vì thế, nếu chúng ta đang sống ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới chúng ta vẫn có thể đánh giá cao, bảo tồn, phát triển và xây dựng cho trở lại. Hơn nữa, chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ môi trường đối với nước ta cũng như trên thế giới. Nếu môi trường đã bị hư hỏng hoặc bị ô nhiễm, kết quả sẽ rất thảm khốc. Cuộc sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
3.  Ơn nghĩa t tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè và hàng xóm gần xa: Nó là cao như ngọn núi cao nhất và sâu như rãnh của Mariana. Chúng ta  tỏ lòng kính trọng và tri ơn họ.
4.  Cảm ơn những người lính đã hy sinh mạng sống của họ cho hòa bình chúng ta những người làm việc chăm chỉ để cung cấp cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp.
5.
 Ơn bản thân, tôi cố gắng gìn giữ cơ thể tôi khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần để phục vụ cho bản thân mình, gia đình, Việt Nam hoặc các nước đã tiếp nhận tôi ngày hôm nay.

Với tất cả những lý do này, tôi hân hoan cống hiến cuộc đời mình với tất cả tâm hồn để  thực hiện đường hướng Talentshuman.org.  Phát huy sống lối sống từ bi và hướng thượng.
Trân trọng,
Angeline Lan Đoàn

 

 

english 5ways 

Today on the uplifting spirit to save ourselves, I want to share my views with the elders, grandparents, relatives, and friends, as well as the younger generation working in this country and worldwide. The goals to emulate the good virtues of the saints and teachers that already written in the past and also follow the kind, compassionate people living around the world today.  In order to pay respect and be grateful to those people, I would like to do the same to achieve:

 

I.   The direction of TALENTSHUMAN.ORG/FREEDOM OF MANKIND/ HUMANISM

II.  The five gifs of love that you and I have all inherited from birth.

 

We always share the creativity of humankind in order to acquire a kind, caring of our life.

1.         Thank the heavens and my mother land for living longer with grace and peace. This earth belongs to God’s father and our mother land, so therefore we must conserve our planet in order to respect them. It cannot be denied that there is a connection between humanity and the supernatural (nature energy).

2.         Thank our homeland of Vietnam, and also any country that you may have chosen to live in as your second home.

a)         You and I now live in a safe place because of the world’s improvement and progression towards peace.

b)         Even though those who live away from Vietnam have a safe life and have the opportunities to develop to their full potential.

So therefore, if we live in Vietnam or anywhere else in the world we can still appreciate, preserve, develop, and give back.  Moreover, we have a duty to conserve the environment for our country as well as the world. If the environment were to be damaged or contaminated, the result would be catastrophic. Our lives would be greatly affected.

3.         The debt we owe to our ancestors, grandparents, parents, siblings, friends, and neighbors near and far: It is as high as the tallest mountain and as deep as the Mariana’s Trench.  We pay respect and thank them.

4.         Thank the soldiers who sacrificed their lives for our peace and the people who work hard to give us a good life.

5.         I try to keep my body healthy both physically and mentally to serve myself, my family, Vietnam, and/or countries that have helped shaped me into who I am today.

With all of these reasons,  I happily devoted  my entire to accomplish this talentshuman.org.  Promoting compassion and improve daily lifestyle.

 

Sincerely,

Angeline Lan Doan

chinese 5ways

今天就振奋精神自救,我想与长辈分享我的看法,

祖父母,亲戚,朋友,以及在这个国家的年轻一代工作

和世界各地。目标效仿圣人和教师的美德已经

写在过去,也跟着善良,富有同情心的人生活在世界各地

今天。以敬意和感谢那些人,我想这样做,以

实现:

TALENTSHUMAN.ORG/自由人类/人文主义的一方向

二。爱情的五个图档,我们都从出生继承。

我们总是分享人类的创造力,以获得一种,关怀我们的生活。

1,感谢老天爷,我母亲的土地与恩典和平安活得更长。这

地球是属于上帝的父亲和我们的母亲的土地,所以因此我们必须保护我们的地球

为了尊重他们。不能否认,有人类之间的连接

超自然(自然能源)。

2,感谢我们的越南国土,同时你可以选择任何一个国家居住

作为你的第二个家。

a)你和我现在住的,因为世界上的改善和发展在安全的地方

实现和平。

b)即使那些谁来自越南住远有一个安全的生活,并有

机会发展,以充分发挥其潜力。

因此,如果我们生活在越南或其他地方的世界里,我们仍然可以欣赏,

保护,发展和回馈。此外,我们有责任保护环境的

我们的国家和世界。如果环境中被损坏或受污染的

结果将是灾难性的。我们的生活会受到很大的影响。

3,我们欠下的债务我们的祖先,祖父母,父母,兄弟姐妹,朋友,

邻居近及远:这更是高达最高的山和深如马里亚纳的

海沟。我们敬意,并感谢他们。

4,感谢牺牲自己的生命为我们的和平谁是士兵,谁工作的人

很难给我们一个美好的生活。

5,我尽量保持我的身体健康的身体和精神上都服务于我自己,我的家人,

越南,和/或国家的帮助我塑造成今天的我是谁。

所有这些原因,我愉快地投入我的整个做到这一点talentshuman.org。

促进同情和改善日常的生活方式。

此致

Angeline Lan Doan


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 thoughts on “VOICE OF HEART